Referat fra extraordinært og uvarslet bestyrelsesmøde 21.10.2018

Hensigts erklæring:

Bestyrelsen ønsker, at den videre udvikling af Rimsøhuset bidrager til, at flere medlemmer inkluderes i ansvars- og beslutningsfora. Organisationsmodellen som Bestyrelsen har udviklet skal således medvirke både til, at vores konstruktion bliver mindre skrøbelig, og til at den får et mere demokratisk tilsnit. Der indkaldes snarest til medlemsmøde i Rimsøhuset, hvor medlemmerne kan melde sig til de forskellige ansvarsområder enten som deltagere i grupperne eller som tovholder for de forskellige grupper. Tovholderne vil fungere som kontaktpersoner til Bestyrelse

Referat fra extraordinært bestyrelsesmøde 21.10.2018 i Rimsøhuset

Til stede: Peter Niemann., Tune S. Olsen, Bodil Buonaventzen, Poul Bang, Peter Danielsen, Dorrit Carlsen (Søs), Susan Seldal, Kirsten Christensen

Dagsordenpunkter:

  1. Valg af referent og ordstyrer

  2. Godkendelse af referat

  3. Drøftelse af henvendelse fra medlemer.

  4. Hvordan løfter vi opgaverne efter Niels Mulvads ønske om udtrædelse af bestyrelsen?

  5. Evt.

Ad. 1 Valg af ordstyrer: Peter Danielsen

Valg af referent: Kirsten

Ad. 2. Referatet fra bestyrelsesmødet 07.10.2018 blev godkendt og den sammenskrevne organisationsmodel blev vedtaget.

Ad.3. Peter D. optegner status for den nuværende organisations funktionsmåde: Mange mennesker har medvirket ved Rimsøhusets opstart, og såvel Niels Mulvad som Bodil Buonaventzen har taget initiativ i starten. Niels har været hovedansvarlig for centrale ting, og Bestyrelsen udtrykker sin anerkendelse for det store arbejde, som Niels har udført.

Beslutningsprocessen har imidlertid ikke været gennemsigtig, idet ad hoc grupper hidtil har talt sammen og besluttet, hvad der skulle ske. Ansvaret og beslutningskompetencen har været samlet på få hænder, hvilket gør vores konstruktion skrøbelig.

To medlemmer har sendt breve, som behandledes på mødet. Det ene medlem var mødt frem og redegjorde for sin holdning.

Bestyrelsen henstiller, at det er et fælles ansvar at gå til hinanden, hvis man har noget, man er utilfredse med.

Bestyrelsen fastslår, at alle kan henvende sig til kasserer Susan Seldal og få oplyst, hvad vores penge bruges til.

Brevene ligger på hver deres måde i forlængelse af det, som bestyrelsen arbejder med: Nemlig at der skal være gennemsigtighed i beslutninger og pengeforbrug.

Der er enighed om at se fremad, og medvirke til, at ansvar og beslutningskompetencer udbredes.

Ad 4. Drøftelse af, hvordan Nielses udtrædelse af Bestyrelsen håndterers.

  • Tune får Bestyrelsens mandat til at aftale varetagelse og overdragelse af IT-opgaver med Niels.

  • Det aftales endvidere, at Tune kontakter Niels vedr. foreningens juridiske dokumenter i form af aftaler, kontrakter, forsikringer mv. (mailkorrespondance) og hvad der i øvrigt måtte være. Der er forslag om at inddrage en person med kendskab til disse områder i det videre arbejde.

  • Vi aftaler, at der indkøbes et nyt, fuldt udviklet og brugervenligt bookingsystem til BNB, som skal være køreklart pr. 01.01.2019. Tune, Bodil og Kirsten undersøger muligheder for nyt bookingsystem.

  • BNB-holdet opfordres til at lave en liste over, hvilke delelementer, der skal være inkluderet i et nyt system. Oplægget skal gerne være klart til næste bestyrelsesmøde d. 04.11.2018

  • Vedr.: Hjemmeside aftales det, at Bodil er tovholder på en liste over ønsker til forbedringer. Alle kan byde ind med forslag. Bodil og Tune kontakter en specialist ved behov.

Ad. 5.

Energiforbruget drøftedes

Den siddende bestyrelses organisationsplan:

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: 04.11.2018 kl. 12-14 i Rimsøhuset